Biuro Obsługi Klienta: 17 772-88-10 smartphone kom: 723-979-411

Rodo

RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. U.E. L.119) zwanym RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO Sp. z o.o. 36-051 Górno ul. Centralna 4
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych i umownych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą nawiązywanie lub kontynuowanie współpracy handlowej poprzez zawieranie i wykonywanie umów, wystawianie faktur, rozpatrywanie reklamacji , świadczenie usług marketingowych, oceny zdolności płatniczych, dochodzenia roszczeń, realizacji obowiązków podatkowych, sprawozdawczych i ubezpieczeniowych. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółki i uzasadniony interes Administratora (Podstawa Prawna: art. 6 ust 1 lit b, c, f RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane następującym podmiotom :
  • a) pracownikom Spółki i partnerom gospodarczym współpracującym przy realizacji wspólnych celów gospodarczych, o których mowa w pkt 2
  • b) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi informatyczne, techniczne, kurierskie, pocztowe, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe i organizacyjne na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2 klauzuli nie dłużej niż przez okres 10 lat. Po upływie tego okresu dane te zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.
 5. Podmioty, które na zlecenie Spółki dokonują przetwarzania danych osobowych działają na podstawie zawartych umów powierzenia tych danych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Podanie przez Panią/Pana danych ze względu na realizację celów określonych w pkt 2 jest dobrowolne lecz konieczne dla realizacji celów gospodarczych Spółki
 8. Udostępniane przez Pana/Panią dane nie będę profilowane.
 9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Panu danych osobowych do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych